Đồng hồ Citizen vai bò 

🕰🕰 Đồng hồ Citizen vai bò 
🕰🕰 Máy chuẩn Nhật vỏ gỗ
🕰🕰 Máy đồng chuông cơ, 2 gông 2 búa
🕰🕰 Kích thước: 60 cm x 23 cm x 12 cm